Bài viết

Ảnh của quantriweb

Danh sách - Mã số SV SPAN, SPANMN năm 2016 Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

Sinh viên truy cập trang Đào tạo tín chỉ của trường: tinchi.spnttw.edu.vn Chọn Trang sinh viên hệ tín chỉ, đăng nhập bằng Mã số sinh viên (MSSV) theo danh sách dưới đây, mật khẩu mặc định: 123456 

Sau khi đăng nhập thành công, SV nên đổi mật khẩu để sử dụng.

Xem lịch học và các thông báo khác trong trang Tín chỉ để thực hiện.

 

Trang