Tháng 11 năm 2012

Ảnh của luongminhtan

Tháng 11 năm 2012: TechMusic hoạt động trên cơ chế mở, liên kết các thành viên là cựu sinh viên của ĐHSP Nghệ thuật TW. Trụ sở chính chuyển về Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.