Blog của luongminhtan

Ảnh của luongminhtan

Chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc

        Sau Cách mạng 1848, bức tranh của đời sống chính trị - xã hội và nghệ thuật của Châu Âu có nhiều thay đổi so với nửa đầu thế kỷ XIX. Xuất hiện những khuynh hướng, trường phái mới; mặc dầu vẫn giữ mối liên quan đến chủ nghĩa lãng mạn, đó là chủ nghĩa hiện thực. Trong âm nhạc nửa cuối thế kỷ là sự đan xen của chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực. Trong mười năm  cuối của thế kỷ XIX chủ nghĩa hiện thực được khẳng định trong nhiều sáng tác của các nhạc sĩ Tây Âu, trong âm nhạc Nga. Đồng thời, còn hình thành những tiền đề cho những khuynh hướng sáng tác mới ở thế kỷ XX như: ấn tượng, biểu hiện.

Ảnh của luongminhtan

Trường phái âm nhạc Cổ điển Viên

Thế kỷ XVIII là thế kỷ “Ánh sáng”, thời đại của nhiều sự kiện nổi bật về chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học và nghệ thuật. Sự xuất hiện phái Bách khoa với tư tưởng triết học duy vật của Điđơrô, đặc biệt là sự bùng nổ cuộc đại Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 đã mở ra giai đoạn mới trong lịch sử châu Âu.

Trang