Đâu rồi lời ru - Nhạc sĩ: Thế Tuân; Ca sĩ: Quang Hào; Phối khí: Trần Đức Thiện

Ảnh của quantriweb

Bình luận

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.