Chép nhạc với Sibelius 7

Ảnh của luongminhtan

CHÉP NHẠC VỚI SIBELIUS 7

Có thể tải bộ cài Sibelius 7 tại​ đây

Download:  hướng dẫn có minh họa bản cập nhật mới nhất

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.