Hình thức Ba đoạn phức

Ảnh của luongminhtan

Hình thức 3 đoạn phức gồm 3 phần dạng: ABA. Mỗi phần của 3 đoạn phức nhỏ hơn hoặc bằng 3 đoạn đơn.

  • Phần trình bày: có hình thức là 2 hoặc 3 đoạn đơn.
  • Phần giữa: có hình thức là 1, 2, 3 đoạn đơn hoặc là 1 đoạn chen.
  • Phần tái hiện: như phần trình bày hoặc có thể thay đổi.

Ngoài các phần chính, hình thức ABA cũng có thể có các phần phụ như Mở đầu, Nối, Kết (Coda).

Có thể tham khảo 1 số tác phẩm/trích đoạn như: Tháng 6 "Chèo thuyền" của P.I. Tchaikovsky; chương III các sonata  cho Piano số 7, 10, 15 của  L. V. Beethoven.

 

TƯ LIỆU THAM KHẢO

Bản nhạc:  L. V. Beethoven:  sonata số 7    sonata số 10   sonata số 15

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.