Khóa nhạc

Ảnh của luongminhtan

Khóa nhạc là ký hiệu đặt ở đầu mỗi khuông nhạc, có tác dụng quy định độ cao cho các nốt ghi trên khuông. Có 3 loại khóa thường dùng là: khóa Sol, khóa Fa và khóa Đô.
Khóa Sol quy định nốt nằm ở dòng thứ 2 của khuông nhạc là nốt Sol; khóa Fa quy định nốt nằm ở dòng thư 4 là nốt Fa; khóa Đô thường đặt ở dòng 3, quy định đó là nốt Đô.
Trong những trường hợp cụ thể, người ta quy định rõ nhóm quãng 8 cho các nốt ghi trên khuông.

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.