Khuông nhạc

Ảnh của luongminhtan

Khuông nhạc: gồm 5 dòng kẻ song song cách đều nhau gọi là các dòng nhạc, khoảng cách giữa các dòng gọi là khe nhạc (5 dòng, 4 khe),  Ngoài ra, khi viết các nốt cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi của khuông nhạc, người ta dùng dòng kẻ phụ.

Thứ tự của dòng nhạc và khe nhạc tính từ dưới lên, dòng kẻ phụ tính từ trong ra ngoài.

 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.