Kiến thức âm nhạc

Ảnh của luongminhtan

Các lớp hướng dẫn kiến thức về lý thuyết âm nhạc (Nhạc lý, Hòa thanh, Lịch sử, ...)
Các lớp rèn luyện kỹ năng: Ký xướng âm
Các lớp ôn thi đầu vào ngành Sư phạm âm nhạc...