MERRY CHRISTMAS

Ảnh của luongminhtan

MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH, ẤM ÁP ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI NHÉ 

Loại tin:

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.