Nhạc khí dân tộc Việt

Ảnh của quantriweb

CD-R giới thiệu nhạc khí dân tộc Việt có cả âm thanh minh họa. Tải về không cần cài đặt, chạy bằng file index trong tệp.

Loại tư liệu:

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.