PHAN THANH HƯNG

Tham gia TechMusic từ tháng 11 năm 2010.
Hiện nay là giám đốc Công ty TNHH Thành Nam (http://www.nhaccuvn.com)
Phúc La Hà Đông Hà Nội

Position: 
Experts