Soudcard

Ảnh của luongminhtan
Mô tả: 

Một số loại Soudcard thu âm 

Image: 
Thông tin cơ bản: 
Roland U55

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Filtered HTML

  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.