nguyễn vinh nguyên

Tham gia TechMusic từ tháng 11 năm 2010
Hiện công tác tại Đoàn Thị Điểm School - Ecopak

Position: 
CEO