Lương Minh Tân

Học vị: Thạc sĩ Âm nhạc - ngành Sáng tác
Học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ tháng 9 năm 1989.
Các chuyên ngành được đào tạo: Guitare, Sáng tác
Nơi công tác hiện nay: Khoa Sư phạm Âm nhạc - ĐHSP Nghệ thuật TW
Chức vụ: Phó Trưởng khoa.

Position: 
Master