Ảnh của nguyenphuongmai

SƠ LƯỢC VỀ ÂM NHẠC DÂN GIAN

GS.TSKH. TÔ NGỌC THANH

Dân tộc Việt Nam hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nó bao gồm nhiều thành phần, ít nhiều có khác nhau về phong tục tập quán, nhưng họ đều là con một gốc, đều thuộc vào chủng tộc Nam Á. Thành phần dân tộc Việt Nam có thể ví như một hình cánh quạt mà trung tâm là người Việt.

Trang