Khoa Sư phạm Âm nhạc - Trường ĐHSP Nghệ thuật TW

 

Hướng dẫn đăng ký lớp

Trước hết cần Đăng nhập ở mục LOGIN (nếu đã có account) hoặc đăng ký account dể sử dụng (nếu chưa có account).

Sinh viên lưu ý khi đăng ký lớp học:

- Chỉ đăng ký các môn đủ điều kiện tiên quyết mà chưa học hoặc chưa đạt.

- Tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập hoặc đăng Câu hỏi tại đây

- Những đăng ký thành công tại đây chỉ giúp Khoa có thể mở lớp theo nhu cầu của sinh viên, chưa xác nhận thành công trong trang Tín chỉ của nhà trường.

- Các lớp được mở sẽ có Thông báo cụ thể về Thời gian học để sinh viên biết và quyết định có học hay không. Kết quả cuối cùng thể hiện trong acount (trang tinchi) của mỗi sinh viên.

- Tạo bản đăng ký bằng cách vào mục: Thêm Nội dung\Đăng ký lớp học ở góc Trên bên Trái màn hình.

- Bản đăng ký được thể hiện tiêu đề (Title) là Mã số sinh viên. Các thông tin cơ bản: Họ tên đầy đủ; Ngày tháng năm sinh; Khóa/Lớp sinh hoạt. Sau đó tick vào các môn muốn đăng ký, bấm Lưu. (Rất nhiều người làm sai, những đăng ký sai có thể bị hủy)

QUẢN TRỊ WEB

THAM GIA THẢO LUẬN 

Mã số SVsắp xếp giảm dần Thông tin cơ bản Các môn đăng ký Thời gian