Hỗ trợ học tập âm nhạc

Ảnh của luongminhtan

Hình thức Hai đoạn đơn

 Hình thức hai đoạn đơn gồm có hai phần, mỗi phần là hình thức đoạn nhạc. Chủ đề âm nhạc ở phần thứ nhất, phần thứ hai có thể nhắc lại một phần của phần thứ nhất và phát triển hoặc sử dụng chất liệu khác hoàn toàn.

- Hình thức hai đoạn đơn tái hiện: Gồm 2 phần, mỗi phần 1 đoạn, nửa phần thứ 2 là phần giữa của hình thức, có tính tương phản, phần thứ 2 họa lại chất liệu chủ đề của phần thứ nhất. chứa đựng các giai đoạn logic căn bản: trần thuật, phát triển, kết.

Ảnh của luongminhtan

Hình thức đoạn nhạc

Đoạn nhạc là hình thức trần thuật của tư duy âm nhạc hoàn thiện và phát triển, là hình thức âm nhạc nhỏ nhất. Đoạn nhạc chứa đựng mức độ cao của tính thống nhất chủ đề và điệu tính, cao trào chung và tính tập trung lớn của sự phát triển.

 Đoạn nhạc có thể là một phần của hình thức lớn hơn: chủ đề của hình thức biến tấu; đoạn nhạc trình bày, phát triển, tái hiện… Đoạn nhạc có thể là tác phẩm độc lập (tiểu phẩm)

Các dạng cấu trúc của đoạn nhạc:

- Đoạn nhạc 2 câu với cấu trúc nhắc lại: x x ; x x.

Trang