Bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của ngành văn hóa. Giáo dục ý thức trân trọng và gìn giữ giá trị văn hóa các dân tộc đã được Vụ Giáo dục Trung học – Bộ giáo dục và đào tạo triển khai trong nhiều năm. Đặc biệt với giáo viên ở các vùng khó khăn đã được Dự án THCS khu vực khó khăn nhất mời tham gia tập huấn với 100% số trường tại các địa phương.

Qua các đợt tập huấn, GV có điều kiện cập nhật các kiến thức, phương pháp dạy học mới để thực hiện giáo dục bảo tồn và phát huy di sản tại địa phương mình.

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *