CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOÀ THANH

HÒA THANH. VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ÂM NHẠC 1. Định nghĩa: Hòa thanh là một môn học đề cập tới các mối liên hệ qua lại giữa các âm và chồng âm, hợp âm mà những mối lien hệ này được xác lập dựa trên những cơ sở vật lý của âm thanh. Cũng …
Đọc tiếp CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOÀ THANH