Khái quát Âm nhạc thời Trung cổ

Thời Trung cổ kéo dài gần một nghìn năm, với chế độ phong kiến và những kỷ cương khắt khe của tôn giáo trong xã hội. Đó là thời kỳ của những cuộc thập tự chinh từ Tây sang Đông và ngược lại, từ Đông sang Tây của quân Mông Cổ, cùng những cuộc khời …
Đọc tiếp Khái quát Âm nhạc thời Trung cổ