Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Percussion của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Percussion

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Strings của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Strings

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Woodwind của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Woodwind

Grant Llewellyn, nhạc trưởng của Dàn nhạc Quốc gia BBC xứ Wales giới thiệu phần Brass của dàn nhạc và các nhạc cụ nằm trong gia đình Brass.