PHẦN MỀM BIÊN TẬP VIDEO: ULEAD

Giới thiệu chung Đây là phần mềm khá phổ biến và chuyên nghiệp trong việc biên tập video. Nó có thể cho phép can thiệp cả vào phần tiếng của các file video. Từ các nguồn tư liệu khác nhau như: video, picture, audio chúng ta có thể dựng thành 1 video hoàn chỉnh phục …
Đọc tiếp PHẦN MỀM BIÊN TẬP VIDEO: ULEAD