Phần mềm Dorico

Dorico là một phần mềm soạn nhạc được phát hành vào ngày 19 tháng 10 năm 2016, phát triển bởi Steinberg cho hệ điều hành Microsoft Windows và macOS. Nó được tạo ra chủ yếu bởi các nhà phát triển cũ của sản phẩm cạnh tranh Sibelius, được Steinberg thuê sau khi đóng cửa văn …
Đọc tiếp Phần mềm Dorico