HÌNH THỨC HAI ĐOẠN ĐƠN

Hình thức hai đoạn đơn gồm có hai phần, mỗi phần là hình thức đoạn nhạc. Chủ đề âm nhạc ở phần thứ nhất, phần thứ hai có thể nhắc lại một phần của phần thứ nhất và phát triển hoặc sử dụng chất liệu khác hoàn toàn.

– Hình thức hai đoạn đơn tái hiện: Gồm 2 phần, mỗi phần 1 đoạn, nửa phần thứ 2 là phần giữa của hình thức, có tính tương phản, phần thứ 2 họa lại chất liệu chủ đề của phần thứ nhất. chứa đựng các giai đoạn logic căn bản: trần thuật, phát triển, kết.

– Hình thức 2 đoạn đơn không tái hiện: có 2 dạng:

+ Dạng phát triển: gồm 2 phần, phần thứ nhất trình bày, phần thứ hai phát triển chất liệu chủ đề từ phần thứ nhất. Có sự thống nhất về chất liệu chủ đề, đôi khi khuôn khổ lớn hơn phần thứ nhất.

Trong hình thức hai đoạn đơn, phần thứ nhất giữ chứa năng trình bày, trần thuật chủ đề, thường ở hình thức 1 đoạn đơn có nhắc lại, kết ở bậc I hoặc bậc V. phần thứ hai chức năng phức tạp hơn, tùy thuộc vào cấu trúc của phần này (2 đoạn đơn tái hiện hoặc không tái hiện).

Hình thức hai đoạn đơn dùng để xây dựng chủ đề chính cho những hình thức lớn hơn nó (rondo, biến tấu, sonate, 1 phần của 3 đoạn phức). Là những tác phần độc lập cho thanh nhạc, khí nhạc.

Keep Reading

PreviousNext

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *